Hvalpsund Vandværk

Et udpluk af Hvalpsund Vandværks historie.

 

I/S Hvalpsund Vandværk blev stiftet den 1. juli 1933 af en række borgere i Hvalpsund. Der var 43, der tegnede sig som medlem i det nye vandværk.

Etableringsomkostningerne ved opførelsen var 14600 kr. for hele vandværket, hertil kommer etablering af vandledning til forbrugerne 4323,89 kr., således at den samlede anlægssum var 18923,89 kr.

 

1937 kom der forslag om, at bygge et nyt vandværk i Illerisøre. Der var 65, der tegnede sig som medlem af det nye vandværk i Illerisøre. Der blev holdt stiftende generalforsamling den 29. oktober 1937.

 

Begge vandværker fungerede hver for sig, indtil der i 1944 kom et forslag om

sammenslutning af de 2 vandværker. Der blev afholdt generalforsamling den 2. maj 1944, hvor det blev vedtaget, at vandværkerne blev sammenlagt med skæringsdato den 1. april 1944. Efter sammenslutningen blev vandværket i Illerisøre solgt til Anders Nielsen for 556 kr. kontant.

 

Hvalpsund Vandværk fungerede uden store problemer til sommeren 1986, hvor der opstod problemer med store mængder af colibakterier i vandet. Da der så næsten samtidig også blev målt for store mængder af nitrat i vandet, blev det besluttet at bygge et nyt vandværk på Mosevangen. Byggeriet blev påbegyndt

i sommeren 1987 og afsluttet december måned samme år. Det nye vandværk har kapacitet til at forsyne 1400 forbrugere. I forbindelse med byggeriet, er der etableret en råvandsbeholder med lagerkapacitet på 300 kubikmeter. Hele byggeriet kostede 1.100.000 kr.

 

I 2001 blev der konstateret for store mængder af pesticidresten BAM i to af vandværkets boringer. Pesticidresten BAM er et nedbrydningsprodukt fra bl.a.

sprøjtemidlet Prefix. På baggrund af denne forurening satte vandværkets bestyrelse sammen med vandgruppen under Nordjyllands Amt et større kortlægningsarbejde i gang, for at få klarlagt hvor det var muligt at finde

tilstrækkelige mængder af godt drikkevand. Undersøgelserne viste, at det ville være muligt at indvinde store mængder i Illeris Plantage.

 

Prøveboringerne i området påbegyndes i september 2002.